Nicolae Guta - Unde s-au dus anii mei - HIT - Manea Noua 2013


Uploaded by kompactsound on 08.09.2012

Transcript:
Nicolae Guta
Unde se duc anii mei
Anii mei , viata mea
Am adunat toatã averea. Ce facem cu oamenii ãºtia ?
Încã nu m-am gândit.
Gândeºte-te repede. Dacã regele Azad Singh afla...
ca jefuiþi averea þãrii nu scãpaþi cu viaþã.
Nu-þi face griji de noi. Gândeºte-te care dintre voi vã supravieþui.
Pregãteºte-te sã mergem la aeroport.
Pune-i pe lista martirilor !
Felicitãri rege ! Un prinþ s-a nãscut.
Va seamãnã.
Aici este un dar de la mine.
Rege... - Bufon !
Ce s-a întâmplat ?
Britanicii au atacat fortul ºi au jefuit totul.
Au plecat dupã ce au omorât mulþi oameni.
Continuaþi în a jefui lndia.
Cu cât þara asta cade - cu atât veþi urca voi.
Te voi recomanda pentru avansare.
Iartã-mã rege.
Cautã îndurare de la cei nevinovaþi de dupã tine.
Laºilor ! N-o sã vã las nici pe voi.
V-am vãzut atrocitãþile în drum încoace.
Aþi jefuit averea regelui Azad Singh ºi ia-þi omorât supuºii.
Cine e responsabil de asta ? Tu... sau...
Azad Singh. - Adreseazã-i-te cu Rege Azad Singh.
Nu Rege. Ar trebui numit trãdãtor.
Era revoltat împotriva guvernului britanic.
Punându-i respectul de sine la încercare l-aþi instigat la revoltã.
Se pare cã tu ai fost instigata de el, veriºoarã Elena.
Ai o slãbiciune pentru Azad Sing ºi toatã lumea o ºtie.
În facultate, tu ºi Azad eraþi prieteni foarte apropiaþi.
Nu uita cã am venit aici cu permisiunea soþului meu, guvernatorul Philips
sã investighez aceastã problemã.
Investigaþie întradevãr !
ªi asta unui criminal - a unul laº ce se ascunde de noi.
Numai hoþii de ascund, Dyer.
Plutesc deasupra inamicilor ca moartea.
Ticãloºii ! Vreau sã rãzbun sângele supuºilor mei.
Destul, rege Azad Singh. Þara asta a vãzut destul sânge.
Dacã tu nu suporþi sângele albilor, Lady Elena...
eu de ce sã suport sângele supuºilor mei ?
Dacã ne tot vãrsãm sângele unul altuia...
poate cã într-o zi, apele sacre ale Gangã ºi Yamuna se vor transforma în sânge.
Opreºte-þi dorinþa de rãzbunare.
Promit sã cer dreptate pentru tine guvernului meu.
Nu vrem milã. Ne vrem dreptul.
Promit. Îþi vei obþine dreptul.
Dar vreau sã-mi promiþi cã nu te vei mai lupta cu ei.
Îþi dau cuvântul meu, Lady Elena. Nu voi porni lupta.
Nu, Simon ! I-am dat cuvântul meu.
Þi-ai dat cuvântul, Elena. Noi nu ! Luaþi-l.
Ticãloºilor ! Aþi atacat pe la spate.
Viu sau mort. 20,000 recompensa pentru capturarea lui Azad Singh
La o parte.
Niciun indian nu va trãda alt indian pentru 20 sau 25 de mii de rupii.
ªi Azad Singh vã costa ºi mai mult. E rege.
În trecut. Acum nu mai e rege.
Dar cum sã-l prindem ? - Aici pot ajuta eu.
Dar tu eºti indian.
Jumãtate din sângele meu indian e apã.
Cealaltã jumãtate e pur britanicã.
Ce vrei ca recompensã ?
Nu mult... doar... vezi cocioabã aia albã ?
Cocioabã ? Ãla e un palat !
Dle, pentru dvs e doar o cocioabã ! Are doar 100 de camere !
Dacã-mi daþi acel palat, vi-l aduc ºi pe ta-su la picioarele dvs.
Accept.
Dar cum îl vei prinde ?
Nu-l voi prinde. Tu îl vei prinde.
Eu doar îi voi administra somniferul.
Se pare cã vine doctorul.
Vino te rog.
Scuze, rege. Am fost reþinut puþin.
Am crezut cã în aºa vremuri, jumãtatea ta britanicã...
Nu-i drept rege. De ce spui aºa ceva ?
Fãrã îndoialã, jumãtatea de sânge britanic e apa
dar cealaltã jumãtate e pur indiana.
Rana asta e foarte adâncã.
Ar fi fost mai adâncã dacã-mi intra în piept.
E doar o micã rana. Foloseºte pumnalul sã scoþi glonþul.
Bahadur ! Ce e asta ?
Ce animal furios pãstrezi ?
Animal da, dar e foarte credincios.
NU suportã nici un ac bãgat în stãpânul lui.
Asta e ultima.
Niºte vremuri atât de grele. Nu-þi pot plãti nici onorariul.
O viaþã lungã sã ai. Nu doar onorarii - o sã primesc o proprietate pentru viaþa ta.
Bine rege. La revedere - Mulþumesc, prietene.
Când te vei întoarce ?
Nu va fi nevoie acum. Tratamentul regelui s-a încheiat.
Dle, faceþi miracole.
Ce ai pãþit... ?
Mã simt ameþit. - Dumnezeule !
Durga, inamicii ne-au împrejmuit !
Ia-l pe fiul nostru ºi pleacã de aici imediat.
Bahadur va fi cu tine. Nu refuza, Durga.
Nu putem risca viaþa fiului nostru.
Durga. Azi e botezul copilului nostru.
O voi face înainte sã-l trimit.
Nu. N-o pot vedea.
Dar mâine toatã lumea va vedea ºi voi întreba...
numele femeii care a da nãscut acest bãrbat neînfricat.
Un bãrbat ce zâmbeºte !
Pleacã Bahadur ! Spinarea ta duce responsabilitatea clanului meu.
Am cui copil e cel adus de cal ?
Ce este fata mea ?
Mi-am lãsat copilul aici. Unde-mi e copilul ?
Nu am vãzut nici un copil aici. - Poftim !?
Nu ai adus niciun copil !
Atunci unde s-a dus copilul meu ?
Cine mi-a luat copilul ?
Unde e copilul meu... ?
Bine cã ai venit. Þine copilul ãsta. - Al cui e ?
Nu ºtiu. Calul l-a adus.
E acelaºi cal ce a adus copilul ãla de la orfelinat !
ªi soldaþii britanici îl urmãreau.
Asta înseamnã cã viaþa copilului e în pericol.
Nici nu putem preda copilul ãsta la poliþie.
ªi dacã îl þinem lângã noi.
Mã duceam la templul zeiþei Durga's sã mã rog pentru un copil.
Probabil ea mi-a pus copilul ãsta în poalã.
Bine. Vom pãstra copilul ãsta.
Dar Jamuna nu ºtim de ce seminþie e !
Trãdãtorul Azad Singh a îndrãznit sã provoace guvernul britanic.
Îl vom pedepsi în aºa fel încât nimeni...
nu va mai cuteza sã facã greºeala lui.
În apreciere faþã de efortul depus de Dr. Harry, Guvernul.
Îi acordã drept cadou acest palat ºi-i acordã titlul de 'Sir'.
Toatã lumea îi lauda pe britanici cã-ºi þin cuvântul, Sir.
ªi când se va ivi o dovadã de trãdare...
lumea te va dezonora.
Dar tu nu vei avea norocul sã vezi aºa ceva.
Poate cã nu, dar fiul meu te va provoca într-o zi.
Se va rãzbuna pentru trãdarea ta.
ªi rãzbunare pentru înºelãtoria britanicilor.
Va zgudui fundaþiile Imperiului Britanic.
Ordonaþi, Sir !
Începeþi ! Trageþi-l pânã la moarte... !
Trãiascã Mama lndia !
Din ale cui ordine te opreºti ?
Înaltul comandament a decis cã Azad Singh sã nu fie omorât.
Poate fi încarcerat. Astea sunt ordinele.
Dezlegaþi-l.
Nu e drept sã implori tu pentru viaþa mea.
Moartea unui Azad Singh azi, ar fi dat naºtere la alþi 1000 de Azad Singh
pentru a elibera India.
Nu Azad Singh. Viaþa ta e scumpã pentru poporul tãu.
Moartea lui nu va afecta guvernul britanic.
Luaþi-l. - Nu fi mândru, vere Dyer.
Nimeni nu ºtie care se pot schimba lucrurile.
Condu mai încet.
Învaþã sã conducã - nu are nici mãcar carnet.
Sir Harry, e fata dvs. Nu are nevoie de carnet.
Nu are nici o importanþã dacã omoarã 2 sau 4 persoane.
Aºa e. Dar dacã se rãneºte ?
Un bodyguard e mereu cu ea, Sir.
Haide Badal. Sã începem azi la asta.
Vedeþi dnã, asta se numeºte vânãtor.
E folosit pe animale sãlbatice ºi oameni rãi.
Îi ºtiu ºi eu uzul.
Dacã pun mâna pe el, te tai peste tot.
Dacã loveºti miºeleºte, eu nu o voi face.
L-am pus pe bodyguard în maºinã.
Iar tu... !
Lasã mândria ºi cereþi scuze cã ai dat cu maºina peste ea
Scuze ! Pentru ce ?
Am venit din Anglia, dar nu ºtiam ce fel de oameni sunt aici.
Oamenii sãraci cad intenþionat sub maºinile noastre.
Dacã se rupe piciorul cer 5,000 - dacã se rupe mâna...10,000.
ªi dacã mor, pot cere pânã la 50,000 !
Viaþa ei are atâta valoare cã nu-þi poþi închipui.
Nu ai de fãcut decât sã-þi împreunezi mâinile ºi sã ceri iertare.
Vorbeºti de parcã e de acelaºi rang cu mã-ta.
Poþi gândi aºa.
Pentru mine, orice mamã e cã mamã, aºa cã...
Nu poþi pleca pânã nu-i ceri iertare.
Du-te, cere iertare.
Bine. Iartã-mã.
Nu poate vorbi. Dar în ciuda durerii ce i se vede pe faþã...
faþa ei spune - du-te, te iert.
Poþi pleca acum.
Te duc la spital.
E necesar. Rãnile astea trebuiesc tratate.
Hei Moþi. Ai grijã de mama.
Care e numele tãu ?
Un nume comun - Mard -
Cel ce simte durerea celorlalþi - e bãrbatul adevãrat.
De azi, în loc de Raju Tongawala îþi vom zice Mard Tongawala.
Ce spui mama ? Sã pãstrez numele ãsta ?
Eu sunt Mard Tongawala...
Inamicii nu mã pot rãni, Dumnezeu e cu mine.
Hei Badal. Eºti beat ? Trebuie sã mergem încolo.
Þi-am zis sã te duci la spital. Hei, întoarce-te.
Orfelinat ! De ce ai venit aici ?
Hei Badal ! Ce e cu tine ?
În loc de spital, de ce ne-ai adus aici ?
Ce este fiule ?
NU ºtiu de ce m-a adus calul aici !
Mamã, ce cauþi acolo ?
Acum mulþi ani ºi-a lãsat copilul acolo.
Nimeni nu ºtie cine l-a luat.
Dar Badal... de ce a venit aici... ?
Frate Raju ! Vino repede.
Harry ºi Simon încearcã sã ne demoleze mahalaua.
Mamã. Ramu te duce la spital. Trebuie sã plec.
Nu-i ceva nou pentru noi. S-a transformat în alt Jalianwalan Bagh
ªi coloreazã pe aici cu sângele nevinovaþilor.
Oameni de mahala. Ãsta e ultimul avertisment.
Nu fiþi încãpãþânaþi. Nu aveþi arme. Nu puteþi sta în faþa acelui tun.
Nu-mi place, dar îmi dau viaþa pentru pãmântul nostru.
Guvernul britanic nu are tun care sã aducã la tãcere 400 de milioane de indieni.
Urcã-te cu þâncul pe el.
Ce se întâmplã aici ?
Se revoltã.
Revoltã ! De ce ?
Chiar ºi dupã o notificare prealabilã, refuza sã pãrãseascã mahalaua.
Tu numeºti refuzul lor revoltã !
Ai ordin judecãtoresc sã goleºti mahalaua ?
Noi conducem þara, Elena.
Ce sã demolãm ºi ce sã construim nu trebuie sã avem ordine pentru asta.
Generalul Dyer are dreptate.
Tu eºti primarul oraºului.
Un primar trebuie sã construiascã oraºul nu sã-l distrugã.
Îndepãrtarea mizeriei oraºului nu înseamnã distrugerea lui.
Dacã ai urî mizeria atât de mult ai construi case la sãraci -
ar fi trebuit sã construieºti ºcoli la copii -
spitale pentru cei ce mor fãrã îngrijire medicalã...
în loc sã împuºti oameni neînarmaþi.
Discuþia asta e fãrã rost, dnã.
Dupã ce demolãm mahalaua vrem sã construim un Zoo care
sã adãposteascã animale din toatã lumea.
Ãsta nu-i un lucru rãu.
Da. Sclavagismul nu-i de ajuns. Sclavageste ºi animalele.
Ca sã ai ºi animalele drept sclave, nu numai indienii.
Din cauza acestor nebuni þara noastrã nu avanseazã.
Dar când aceasta Zoo va fi construitã aici, aceeaºi oameni...
Nu dnã, nu...
Când va fi gata, la intrare va stã scris...
"E interzisã intrarea câinilor ºi a indienilor."
Se pare cã tu eºti scânteia ce am vãzut-o ºi cu ani în urmã.
Lasã-l sã plece.
Toate pagubele suferite de oamenii din mahala vor fi suportate de voi.
ªi dacã acest bãiat e hãrþuit în continuare tu-þi vei pierde postul de primar.
Pentru prima datã vãd un alb cu inimã bunã.
Am fãcut pentru tine ceva ce nu am fãcut nici pentru un britanic -
Mulþumesc.
Viaþã lungã dnei Elena.
Uite cât eºti ºi la bagajul tãu niciun camion nu v-ar putea duce.
Bine, dacã vrei sã mergi, fãrã prostii. - Glumeam. Stai.
Unde vrei sã mergi ? - În Iad.
Vrei doar sã te duci sau sã te mai ºi întorci.
Pentru moment mergi cu noi.
Doar fata primarului Harry dacã te vei mai întoarce.
Dacã te atingi de vreun tongawala ne luptãm pânã la moarte.
Stai... ! Nimeni nu vrea sã se joace cu viaþa lui.
Vreau sã vãd ce are nevoie faþa lui Harry ºi englezul nu-i poate da.
Ai vrut sã mergi în Iad, nu ? - Da. - Dã-i înainte.
Deci, tu eºti fata proprietarului acestui palat.-
Primarul Harry - care a vrut sã demoleze mahalaua ºi sã ne lase fãrã case.
Ce tata nu a putut - vrea ca faþa lui sã facã asta ?
Nu. M-ai înþeles greºit. Te-am chemat din altã cauzã.
Dacã m-ai chemat sã-þi vãd trupul, l-am mai vãzut.
Spune-mi dacã ai altã treabã - altfel trebuie sã mã duc la treburile mele.
Îþi ºtiu treburile. Eºti legat de tonga ta toatã ziua
Cât câºtigi ?
Atât cât e nevoie.
Caii primesc fânul ºi eu mâncarea.
Dumnezeu mã trezeºte flãmând, dar nu mã lasã sã mã culc tot aºa.
Îmi câºtig existenþa în mod onorabil. Nu cer de pomanã.
Dupã vorbã pari foarte arogant.
Nu e arogantã, ci respect de sine.
Poate cã palatul tãu e mare dar aºa ºi respectul meu de sine.
Îmi place. Dar vreau sã te fac ºi mai mare.
Vreau sã te fac garda mea de corp.
Nu accept slujba dumitale, dnã.
Nici un servitor, oricât de mare e, nu-ºi poate ridicã fruntea mai sus de pantofii stãpânului.
Mai gândeºte-te. Urechile mele nu sunt obiºnuite sã audã refuzuri.
Buzele mele nu sunt obiºnuite sã spunã da.
Nici o îndoialã cã sunt nãscut într-o þarã de sclavi.
Dar inima mea nu va accepta niciodatã sclavia.
Aveþi puterea sã hotãrâþi dna. Fã aºa cum doreºti.
Inima mea va fi mulþumitã când vei plânge cu lacrimi rugându-mã sã mã opresc.
Stop.
Dacã eºti obosit, te poþi odihni puþin.
Sunt legat. Nu pot fugi.
Asigurã-te cã biciuirea mea nu-þi provoacã bãtãi în palmã.
Uitã-te cu atenþie. - Lasã sã fie bãºici în palma mea.
Dar rãnile din inima mea vor fi alinate.
Inimile rãnite nu sunt alinate, ard.
Dacã inima mea arde, aºa vor face ºi rãnile tale.
Din ce eºti fãcut ? Nu simþi durere ?
Un om de fier nu simte durerea dna.
Mahatma Gandhi a pornit o acþiune.
Sângele a mii de martiri a fost vãrsat în ziua aia în sare.
Frecând sãrea asta amesteci sângele martirilor cu al meu.
Poate arde rãnile trãdãtorilor. Nu poate arde rãnile celor loiali.
Ce se întâmplã, dragã ?
E prea mândru. Vreau sã mi-l aduc la picioare.
Lasã asta în seama noastrã.
Tu pregãteºte-te. Generalul Dyer vine sã-þi vadã dansul în seara asta.
Lady Elena te-a salva în ziua aia.
Azi, fata mea îþi va distruge mândria.
Sunt de acord cu faþa dumitale.
Am hotãrât cã fata ta Ruby se va mãrita cu fiul meu David.
E o chestiune de mândrie pentru mine. S-o întreb pe Ruby.
Ce e de întrebat ?
Nu miºcã nimeni.
Nu. Lasã-mã pe mine.
Spune-mi dna. Cum te simþi acolo sus ?
Corpul arde.
Dar mii de flori au înflorit în inima mea.
ªi fiecare floare spune...
Nu e modest de spus - Totuºi nu mã pot opri sã nu spun -
Ai ieºit sã faci dragoste ?
Nici nu þi-ai pierdut dinþii de lapte.
Sã te muºc ?
Ceea ce doreºti tu se împarte, nu se musca.
Atunci împarte cu mine.
Fiecare fibrã din corpul meu te vrea.
Atinge aceste corzi ºi transformã acest boboc în floare.
Te po transforma în floare dna - dar eºti prea tânãrã pentru asta.
Nu þi-ai terminat încã pubertatea. Tinereþea nu a apãrut.
Dacã se întâmplã ceva, va fi de belea.
Ce se va întâmpla ?
Spune-i. Cum sã-i explic ?
Fata proastã. Nu ºtii.
Dacã ai sub 18 ani, omul ãsta va sta în puºcãrie 7 ani.
ªi dacã nu sunt ?
Atunci... - Da ?
În cazul ãsta... - Aºa ?
E nebunã !
Ce este ?
Ce... ?
Sã mergem.
Am pus poliþia sã te caute peste tot.
Nu era necesar.
Curajul cu care m-a luat de aici în faþa voastrã...
m-a adus aici în acelaºi mod.
Un minut... !
De unde ai aceste zgârieturi ?
Sunt de la spini.
Ce ai pãþit ? Acest Moþi...
Nu am pãþit nimic dar ce e cu rãnile de pe tine ?
Lasã rãnile, cum te-ai ars la mânã ?
E doar o mânã, fiule. Dar timpul sã-mi ar tot corpul a sosit.
Uite mamã, nu vorbi niciodatã de asta ceva. Îl aduc imediat pe doctor.
Tatãl tãu s-a dus sã-l aducã.
Jamuna. Vine doctorul.
La vârsta asta, mama ei ar trebui sã se joace cu nepoþii.
Dacã mai gãteºte se va mai arde la mânã.
În cazul ãsta sã angajãm o bucãtãreasã.
În familiile sãrace, gãtitul îl face ori mama ori nora.
Dacã vrei, poþi aduce o norã bunã în casã.
E greu sã gãseºti o fatã bunã.
O fatã bunã nu cade din cer ºi nici de la palat nu vine.
Uitã-te la starea ta... - Nu e adevãrat.
Acest Raju nu-i inferior niciunui rege.
Poate nu cade din cer, dar dacã vrei, o pot aduce de la palat.
Nu vorbi de palate fiule - sunt doar de faþadã.
Dl Simon îmi datoreazã 435 de rupii ºi 4 anna pentru ultimele câteva zile...
Când mã duc sã-i iau mi se spune cã stãpânul e plecat la club.
Sunt hotãrât sã mã duc la acest club sã-mi recuperez banii.
Moþi, stai aici. Mã întorc dupã ce-mi recuperez banii.
De ce intri ?
Mã duc la dl Simon sã iau banii pentru facturã.
Nu vezi ce scrie acolo ?
Dacã nu ºtii sã citeºti, þi-l citesc eu.
Câinii ºi indienii nu au voi înãuntru.
Îmi vine sã plâng de soarta lndiei...
unde fiul cuiva arata un înscris fiului altcuiva ºi-i spune...
"Câinii ºi indienii nu pot intra."
Te poþi duce afarã sã plângi cât vrei.
Dar nu poþi merge înãuntru.
Oh tu, tatãl lui Raju Tongawala ! - Da, dle.
Încã nu te-ai trezit dupã bãuturã de asearã de ai intrat înãuntru ?
Dle, eu nu beau. Nu ºtii sã citeºti ?
Ba am citit. Nu ard de dorinþa de a intra - A trebuit sã fac asta de nevoie.
435 de rupii ºi 4 anna sunt de platã de acum 6 sãptãmâni.
Mi-am tocit pantofii de atâtea drumuri la biroul lui.
Iartã-mã dle. Nu voi pleca pânã nu-mi recuperez banii.
Vorbeºti prea mult...
Îþi vei primii banii. Dar dupã ce vei fi primit în ospitalitatea britanicã.
Bea. Da, bea ! - Nu, dle. Nici nu mã ating de ea.
Haide, bea. - Aºa cum am spus, nu beau lichior.
E foarte bun. - Nu, dle.
Turnaþi-i-o în gurã.
Simon, îþi spun, consecinþele nu vor fi bune.
O sã-þi vezi propriile consecinþe.
Ce este, Moþi ? Poftim ?
Ajunge. Acum lãsaþi-l.
Vino aici. Uite. Asta vrei ?
Asta e factura ta ?
Simon. M-ai insultat destul. Nu insultã banii.
Noi îi considerãm ca fiind zeiþa Lakshmi.
Lakshmi e numele servitoare mele - ne face curat în casã.
Spalã vasele.
Curãþã pantofii.
ªi e lovitã de pantofi.
Cei 435 de Lakshmi s-au dus pe apa sâmbetei.
Uite aici monede pentru restul de 4 anna.
Nu am rest - dar am un timbru cu regele George de 4 anna.
Pe orice e lipit, ajunge la destinaþie.
Indienii ºi câinii nu sunt permiºi -
Oriunde vezi un semn cã asta sã nu cutezi sã intri.
Aceºti oameni m-au forþat sã beau lichior.
Câinii au venit, indienii la fel ºi a mai intrat ºi calul.
Sã-i aruncãm afarã, dacã mai aveþi puþinã demnitate.
Adicã, nimeni... ?
L-ai forþat sã bea lichior.
E mai rãu la gust ca apa.
Îþi arãt eu ce potent e lichiorul indian.
Dacã-l bei odatã, te va influenþa toatã viaþa.
Eu nu beau lichior indian.
De ce ? Poþi bea sânge indian - dar lichior indian nu ?
Continuã la formaþie, altfel cânt eu la organele lui.
Hei, laºule. Unde fugi ?
Scoate 435 de rupii. - Îi dau chiar acum.
Poftim. Scapã-mã de câinele ãsta. Ia tot.
ªi un tichet de 4-anna.
Hai Moþi. Ce zic, sã-l fac bucãþi ?
Hei Simon. Unde eºti ?
Împreunã cu Generalul Carr regele tãu de 4-anna se îneacã.
Sari sã-i salvezi.
Citeºte. Citeºte ce e scris.
Lasã-i pe pungaºii aºtia. E de ajuns.
Nu te voi cruþa tongawala.
M-ai salvat de ei. Dar sunt oameni periculoºi...
nimeni nu ºtie unde-i duc pe nevinovaþi.
Dacã pãþeºti ceva, eu voi muri.
Ne pare rãu pentru comportamentul lui Raju de ieri.
L-am mustrat riguros. A fost greºit sã vã rãpeascã aºa.
Nu conteazã. Nu m-a rãpit. Am fost cu el de bunã voie.
ªi azi la fel, am venit de bunã voie.
Azi e ziua mea, mamã.
Ce faci dragã ?
Þi-am simþit inima. Lasã-mã sã-þi ating picioarele.
Sã trãieºti mult, dragã. Avem numai binecuvântãri pentru tine.
Numai pentru asta am venit.
Vino în fiecare zi.
Am venit sã vã invit pe toþi la ziua mea.
Trebuie sã veniþi disearã.
Ce facem ? Dar dacã vrea ºi Raju...
Nu sunt sigurã cu programul meu. Depinde de stare.
Nu Raju. Trebuie sã vii. Ia-l, e invitaþia ta.
Am venit special sã te invit.
Te voi aºtepta.
Ai vãzut invitaþia ? E pentru petrecerea de ziua stãpânei tale.
Acum îmi spui ? Se duce cineva la aºa petreceri în aºa haine ?
Nu. Atunci ?
Ce e în mintea ta ?
Adu un costum decent. Repede.
Se pare cã nu e în oraº.
Nu e frumos cã nu i-ai invitat ºi pe dl Simon ºi dl Dyer.
E ziua mea ºi am invitat pe cine am vrut.
Pe cine ai invitat ?
Goga ! Cine e asta ?
Tatãl nu poate fi numit fiu - aþa e tata.
ªi tatãl tãu stã lângã tine.
La o parte.
Trebuie s-o ducem la spital.
Nu vã amestecaþi.
ªtiu ce e de fãcut.
Slavã Domnului, copilã nu a fost rãnitã grav.
Rascal, din cauza greºelii tale, fata mea putea sã moarã.
Am simþit spre tongawala dar glonþul a ricoºat din candelabru
Salvând viaþa fetei mele, acel tongawala a devenit un erou în ochii ei.
ªi nu putem aresta cel mai mare rãufãcãtor...
din cauza dnei Elena.
Am auzit cã Ruby a fost rãnitã ! Cum se simte ?
E salvatã.
Poþi fi mulþumit cã e salvatã, dar poþi mulþumi ºi celui ce a salvat-o.
Bãiatul ce a salvat-o meritã o rãsplatã, nu ura ta.
Unde e Ruby ? - În camera ei.
Lady Elena are dreptate. Dã-i rãsplata ºi cumpãrã-l.
Atunci nu va mai fi liderul mahalalei. Va fi numit trãdãtor.
Asta a fost ºi politica noastrã.
Goga. Mâine îl aduci aici pe acel tongawala cu respect.
Prea bine, dle.
Ia astea. - Mulþumesc, dragã.
Astea erau hainele dlui Lucky.
Care Lucky ? Astea s-au dovedit a fi foarte ghinioniste.
A fost rãnitã.
Hei Moþi ! Ce spui ?
Ruby e bine. Astea sunt veºti bune.
Ruby e bine. Bea ºi tu.
Nou. Eu beau has hish. Vino la nunta fetei mele. Îþi aduc eu de bãut.
De ce sã aºteptãm pânã atunci ? Mã îmbãt azi.
Te opreºti imediat cum vezi iapa aici.
Þi-am mai spus, e strãinã, nu o poþi avea.
Îmi ceri sã vorbesc cu el ?
Bine, voi vorbi cu el.
Nu are rost sã minþi.
Treaba e ca Badal e îndrãgostit de iapa ta.
E înnebunit dupã ea.
I-am arãtat 1000 de alte iepe, dar el nu o vrea decât pe ea.
Se opreºte mereu aici.
Spune cã ori se însoarã cu ea, ori nu se mai însoarã deloc.
Ascultã, dle Curzon. Poate cã nu ºtii, dar iapa dvs a crescut mare.
Înainte sã greºeascã, ar trebui s-o mãritaþi.
Când strãmoºii tãi au venit sã viziteze þara asta, am obiectat ? Nu.
Dupã ce s-au uitat, au preluat þara. Am obiectat ? Nu.
În ciuda atrocitãþilor, oamenii va susþin. Am obiectat ? Nu.
Acum am venit sã-þi peþim fata...
mãcar dã-ne-o pe ea.
Nu vezi cã negociem... nu te amesteca !
El îmbãtrâneºte prematur. A început sã albeascã.
Gândeºte-te la mine dacã nu te gândeºti la el
Nu înþelegi... Bine, aºteaptã.
El e fratele meu mai mic.
Am promis mamei lui pe moarte cã-l însor înaintea mea.
Vrei sã rãmân ºi eu burlac ?
Pot avea încredere în tine ?
Am auzit cã pãrãseºti lndia ºi te întorci în þara ta !
Înainte sã te întorci, fã un lucru bun.
Mãritã fata asta.
Altfel, dacã Badal fuge cu ea, va fi ruºinos.
O sã-þi parã rãu. Sã nu te plângi la mine.
Îþi vei pierde onoarea.
Nu-þi vei mai putea arãta faþa în societate.
O sã te scuipe oamenii. - Stop...
Aºa... !
Hei, dle Tongawala... - Ce este ?
Primarul Harry a trimis dupã tine.
Nu vezi cã-l conving pe Curzon ?
Este urgent.
Vrea sã te rãsplãteascã. - ªi ce ?
Chiar aºa ?
Aºteaptã aici. Mã întorc repede. Nu te miºca.
Ai grijã de Badal. Dacã greºeºte nu va fi bine.
De ce te duci încolo ? - Vrei sã mergi ºi tu ?
Unde s-a dus ? A durat atât de mult.
Hei, sunt aici.
Nu puteai sã iei o maºinã mai micã ?
Stai jos repede. Nu am timp.
Condu repede.
Ia înapoi maºina.
Ce faci ? - Îmi scot sandalele.
Curajul cu care ai salvat-o pe fata mea meritã lãudat.
Atunci laudã în continuare.
Sunt liber pânã la 8:30 - poþi lãuda cât vrei pânã atunci.
Considerã asta ca pe casa ta.
Adevãrat ! Te vei muta aici din mahala ?
Cu ajutorul tãu putem face asta.
Promit. Într-o zi te trimit acolo.
Te tragi de ºireturi cu noi ?
Nu. Momentan cu ea fac treaba.
Crede+mã, pentru prima datã în viaþã când râd atât.
Vrem sã încetezi munca de tongawala.
ªi sã iau o slujbã sã ajung om mare ca tine.
Ia asta... O rãsplatã pentru bravurã ta.
Atâþia bani ! Nu am cont în bancã. Unde sã+i depun ?
Nu sunt depozitaþi în bancã. útia sunt bani negrii.
E bine de ºtiu cã guvernul albilor are ºi ceva negru.
Albi sau negri, banii sunt bani !
Dacã omul e negru, atunci nu e om, iar dacã e alb, e om ?
De ce începi discuþia asta fãrã rost ?
Ieºi din sãrãcie cu banii ãºtia.
Scot sãrãcia din casã sau sãracul din casã ? - Nu fiule, amândouã.
Dacã îþi cumperi un bungalow cu aceºti bani ºi peste drum e o mahala jegoasã...
ca cea de la acest palat - cum te-ai simþi ?
Bunã întrebare
Rãspunsul necesita gândire !
Pot avea una micã ?
De ce micã ? Mare cât Patiala !
De ce numai cât Patiala ? Atunci cât toatã lndia.
Ce faci ? Le uzi !
Le usuc acum.
Ce ai fãcut ?
Erau bani negri, i-am înnegrit mai rãu.
Comerþul cu cãrbune înnegreºte mâinile.
Dar cei ce se ocupã cu piaþa neagrã - au fetele negre.
Ce s-a întâmplat fiule ?
Încercau sã cumpere un om cu bani negri.
Dar eu nu-mi vând onestitatea.
Bravo, fiule.
Ce înseamnã asta ?
Ce faci pe terasã ?
Nu încerca s-o faci pe nevinovatul !
Iei viaþa celui care a salvat viaþa fetei tale !
Pui plumb în cufãrul cu arginti !
A fost rãsplãtit cu bilete.
Dar a ars acele bilete ºi a înnegrit faþa tatãlui tãu cu cenuºa.
Oamenii spun cã e negru de când a vândut þara asta.
E strãin în þara lui.
Nu uita cã sunt tatãl tãu.
La mine nu e vorba de mândrie.
Nu eºti, e acest tongawala vorbind prin tine.
Ce rost a avut s-o plezneºti pe Ruby ?
Dacã vrei sã distrugi o boalã...
Dacã acel tongawala pãþeºte ceva atunci douã cadavre vor fi cãrate de aici.
Unul din acea mahala - ºi altul din acest palat.
Vrei sã-þi dai viaþa pentru acel tongawala ce n-are un ban în buzunar !
Dumnezeu în trezeºte flãmând, dar nu-l culca tot aºa.
Câºtigã onorabil bani sã-ºi mãnânce onorabila masã.
Nu cere de mila nimãnui.
Ai vãzut, dle Dyer ?
Faþã de care am pomenit azi cu dragoste - e furioasã pe mine !
Ai o singurã cale cu Ruby. Mãrit-o cu fiul meu David.
Ruby s-a îndoit cã un arc. Fiul meu o va îndrepta.
Poliþiºtii tãi mi-au dus pãrinþii la spital acum douã luni...
nu-i urmã de ei nici în ziua de azi.
Spune-mi dle, unde sunt ?
Mâinile tale jegoase mi-au murdãrit pãlãria.
Cine o va curatã acum ? - Dã-o mie, o curãþ eu.
Poftim.
Ce mai aºtepþi ? Du-te ºi adu-o.
Sã mã ajute cineva... ! Mã înec.
Ajutã-mã dle Danny ! Mã înec.
Nu e apã, e mlaºtina.
Erai prea dornic sã-þi vezi pãrinþii. - Salveazã-mi viata, mã înec.
Mai e cineva ce doreºte sã-i vadã pãrinþii ?
Nimeni !
Sclavii ãºtia indieni sunt slabi. Cere-i Generalului Dyer sã mai trimitã sclavi.
Ia-i.
Ce faci ? Celui care mi-a salvat viaþa.
Iartã-mã pentru ce am spus în ziua aia.
Aº vrea sã te duci la Danny pentru câteva zile.
Veþi avea ºansa sã vã cunoaºteþi mai bine.
Nu te-am putut cunoaºte pe tine în atâþia ani...
cum pot sã-l cunosc pe el în câteva zile ?
Nu mã duc acolo.
Nu mã face sã te trimit forþat.
Nici tu nu mã poþi forþa ºi nici...
Du-o la Danny.
Unde mã duci ? Spune-mi unde ?
Eºti bine mamã ?
Vino cu mine, te rog.
Ce e tirania asta ?
Nicio þarã nu poate conduce o altã þarã fãrã tiranie.
De ce faci asta acestor sãraci oameni ?
Imbuteliem sângele sclavilor când nu mai pot munci...
pentru cã viaþa soldaþilor englezi ce lupta la Burma sã fie salvatã.
Eºti om sau animal ?
Sunt fiul Generalului Dyre - Danny.
ªi tu eºti logodnica.
Nu vei fi niciodatã logodnicul meu.
Nu pot trãi cu un aºa monstru ca tine.
Trebuie sã-þi petreci toatã viaþa cu mine.
Vezi cadavrul ãsta ?
Asta a spus ºi ea.
Prizonierii ce vin aici - sunt privaþi de apã ºi mâncare.
Þi s-a fãcut sete atât de repede, Azad Singh ?
Þi-am dat sã bei apa alaltãieri !
Am transpirat mai mult decât mi s-a dat sã beau.
Þie îþi e sete aici, iar fraþii tãi flãmânzesc afarã.
ªi tu ºtii bine Azad Singh cã...
ei primesc sã mãnânce numai din fainã ce o mãcini tu.
ªi dacã setea ta e mai importantã cã viaþa lor...
atunci nu mai macinã. Ei vor muri de foame.
Nu, nu voi lãsa niciun prizonier sã moarã de foame.
Macin de 25 de ani - ºi voi continua cât mai suflu.
Lui Azad Singh nu ar trebui sã i se dea apã fãrã permisiunea mea.
Trebuie cã îþi e sete, rege. Bea niºte apã.
Ticãlosule ! Sã dai apa din pantof ! O sã-þi beau sângele.
Nici îngerii nu-þi pot da apã acum.
Ce faci ? Îi dai apa lui Azad Singh !
Femeia asta i-a dat apa lui Azad Singh fãrã permisie.
I-a dat femeia asta apã lui Azad Singh ?
Atunci e datoria lui Azad Singh sã-i dea ºi ei ceva.
Du bãtrânul ãsta la spital.
ªi leagã bãtrâna asta în locul lui.
Adu-l pe Azad Singh.
Viaþã lungã regelui Azad Singh... !
Femeia asta a comis crima de a-þi da apã fãrã permisiune
Ia pumnalul ãsta ºi fã-o bucãþi.
Femeia care mi-a dat apa meritã omagiile mele.
Nu se cade unui bãrbat sã atace o femeie.
Dacã tu nu foloseºti cuþitul, folosesc eu revolverul.
În loc sã ataci prin spate, împuºcã din faþã dacã ai curaj.
Nu iei nici acum cuþitul ?
Avem mai multe gloanþe decât sclavi aici. - Nu.
Sã curgã atâta sânge din ea, câtã apã þi-a dat.
Iartã-mã femeie sfântã - Am fost obligat sã fac asta... !
Ajunge, Azad Singh.
ªtiu, nu ai tãiat femeia, ci inima ta.
Asta am ºi vrut.
Eliberaþi bãtrâna - ºi luaþi-l pe el.
Haide rege.
Ruby a fugit din camera ei. - Ce ?
Du-te ºi prinde-o pe Ruby !
Fata asta m-a îmbolnãvit.
Uitã-te în spatele tufiºurilor.
Nu mã cicãli. Am hotãrât.
Nu ai dat 4,000 de rupii zestre - acum mariajul nu va avea loc.
Bãiatul se întoarce. - Taie-mi capul înainte sã-i iei înapoi.
ªi dacã aº fi obþinut 1000 de rupii dacã-þi tãiam capul o fãceam.
Îþi ating picioarele - te rog, iartã-mã.
Aºteaptã, te rog ! Îþi vinzi fiul pentru 4000 de rupii ?
Dacã mâine vei primi mai mult îþi vei vinde ºi þara ?
Zestrea e cã termitã.
Distruge casa înainte sã intre.
ªi tu ai 6 fete.
ªi tu vei fi nevoit sã le dai zestre !
Iartã-mã fiule. Am uitat... !
Poliþia ne urmãreºte. Ne putem ascunde undeva ?
Ascultã cu atenþie. Nu accept mai puþin de 4000 de rupii
Nu-i lua înapoi. Te rog, iartã-mã.
Vezi un bãiat ºi o fatã venind încoace ?
Haide, dle !
Dacã toate cererile de zestre ar fi atât nu s-ar mai mãrita nicio fata.
Nu vorbim de ele.
Întrebam de faþa mea Ruby ºi de Raju tongawala.
Lasã-l pe Raju. Suntem norocoºi sã te avem pe tine ºi fata ta aici.
Da dle. Bea puþin din asta.
Nu intrã. Sunt fete înãuntru.
Unde e Ruby ?
Ruby nu e aici.
Nu-i nimeni în acest cort. Mã uit în altul.
Nu, nu intra acolo. Mã duc eu sã mã uit.
Nu intra acolo. Aia e pentru mire.
Am pus un bambus în cort.
Lasã-mã în pace, Danny !
Stai, nu-l împuºca.
Nu-þi risipi glontele.
Lasã-l sã moarã în mlaºtina.
Nu te teme, Raju. Vei gãsi alþi 100 de indieni acolo.
Vino aici, Moþi.
Badal, scoate-mã.
Când îl salveazã Dumnezeu, nimeni nu-l poate omorî.
Ia-þi fata. L-am terminat pe acel tongawala.
Dacã încerci sã fugi de aici - te omor.
Poate poþi face ce vrei cu viaþa mea, dar nu poþi face ce vrei cu inima mea.
O sã-þi scot inima din piept ºi-o s-o tai în bucãþele.
Eºti tatã sau mãcelarul personal ?
Þine minte. Ll iubesc pe acel tongawala ºi o voi face mereu.
Proastã asta e supãratã în legãturã cu acel tongawala.
Adu-i familia aici.
Nu unchiule ! Goga nu va face asta. O fac eu.
Scoalã-te Jamuna. Ia medicamentul ãsta.
Nu-þi face griji de mine. Gãseºte-l pe Raju.
Nu a venit acasã de ieri.
Poate sã vinã sã arate cã e viu.
Dorea s-o iubeascã pe Ruby !
ªi tu bãtrâne. Ai vorbit foarte nepoliticos lui Simon ºi Generalului Dyer.
Trebuie sã fii pedepsit pentru asta.
Luaþi-l.
Oamenii bolnavi nu au ce cãuta aici.
Dã foc la toatã mahalaua.
Mamã ! Ce ai pãþit ?
Soldaþii britanici l-au luat pe tatãl tãu.
ªi pe mine m-au pus în casa cu foc.
Nu-i las în viata mama.
O sã le dau foc rugurilor lor cu acest foc.
Înainte ca moartea sã mã ia...
vreau sã-þi spun un secret.
Deºi te iubesc mai mult decât pe un fiu...
nu þi-am dat eu naºtere.
Ce spui mama ?
Da, fiule !
Badal te-a adus de la orfelinat.
Astfel, m-am ales ºi eu cu un copil dupã atâta aºteptat.
Nu face asta mama. Nu mã lãsa... !
Nu vãrsa lacrimi fiule.
Spuneai...
Ce spuneai ? Spune-mi... !
Omul de fier...
nu simte niciodatã durere... mamã !
Omul de fier nu simte niciodatã durere.
Miºcã de aici. Nu mãnânci fãrã mâinile spãlate.
Ce este sora ?
De ce nu-þi mãnânci mâncarea ?
Înþeleg. Eºti îngrijoratã pentru binele soþului tãu.
Aºa ar face ºi soþia mea.
Pentru binele meu.
Mama Gange.
Nenumãraþi fii au depus la tine cenuºa mamelor lor.
Azi fac ºi eu asta.
Conþine brãþara unei femei ºi speranþele unui orfan.
Ai puterea sã uneºti Himalaya cu oceanele.
Uneºte ºi o mamã cu fiul ei.
Oh Mama Gange ! Du aceasta urma mamei mele oriunde ar fi ea.
Du-o, mamã !
Mama mea pierdutã ! Jamuna Devi care m-a adus, a murit azi.
Înainte de asta mi-a spus cã Badal m-a adus de la orfelinat...
acolo unde m-ai lãsat.
Mamã, fiul tãu Raju te aºteaptã în templul zeiþei Durga.
Raju - e fiul tãu ?
Ticãlosule ! Spune oamenilor tãi s-o elibereze.
Elibereaz-o.
Du-te soro ! Pleacã de aici !
Fiul tãu te aºteaptã. Du-te.
Soro ! Transmite-i fiului tãi binecuvântãrile mele.
Mamã !
Fiul meu !
Tu... ! Tu eºti mama mea !
Da, fiule !
Mamã... tu... ! Poþi vorbi !
Cu voinþã Mamei - Mi-am recãpãtat vocea.
ªi... ªi... ªi fiul... !
Mamã... ! - Fiule... !
Nu eºti mândru Azad Singh ca al tãu cap poate fi tãiat, dar niciodatã coborât ?
Acum o sã-þi vezi mândrã cãpãþâna cum îþi cade la picioare.
Eu omor oameni iar tu omori statui !
Ca sã-þi satisfaci furia, omoarã-l pe Azad Singh.
ªi eu vreau sã fac asta.
Dar am mâinile legate. Vezi ordinul.
Viceregele de Delhi va trimis asta la recomandarea Lady Elena.
Spune cã trebuie eliberat pe 26 luna asta.
Dar dacã Azad Singh este eliberat de aici viu va fi marea noastrã înfrângere.
Dl Danny - o veste de la mahala spune cã Raju tongawala e viu.
Ce ? - Da.
ªi femeia care a scãpat de aici e mama lui iar Azad Singh - e tatãl lui
Deci el e fiul lui Azad Singh !
Atunci cu siguranþã va veni sã-ºi vadã tatãl la liberare.
Binecuvânteazã-mã mama !
Sã ai o viaþã lungã fiule. Ai grijã. Oamenii ãºtia sunt periculoºi.
Fii pe pace mama !
Pe cine a salvat Dumnezeu, nimeni nu poate omorî.
Unde e Azad Singh ? Rãspunde ! În temniþa de la palat.
Cine eºti tu ?
Tatã, sunt fiul tãu, Raju. Am venit sã te eliberez.
Badal ! Ce faci ? De ce-þi loveºti stãpânul ?
Tatã ! Ce e asta ?
Nu eºti înºelat de mascã ?
Animalul ãla e mai deºtept ca tine.
Mama ta te-a trimis în multe locuri.
Ea a scãpat de aici.
Dar tu nu te poþi întoarce viu de aici.
Luaþi-l.
Ai vãzut ? Cum l-am pãcãlit.
Bravo, Danny. ªmecheria ta cu masca s-a dovedit bunã.
Ai vrut sã-þi satisfaci furia omorându-l pe Azad Singh.
Am pus la cale un plan sã-i terminãm ºi pe fiu ºi pe tata.
Cum ? - Îl duci pe Azad Singh sã doneze sânge.
Sã-þi fie ruºine.
Sã iei sânge din fratele nostru care e aproape mort.
Am luat sânge numai de la câþiva sclavi.
Dacã stãpânul îmi cere, scot sânge din 400 de milioane de indieni...
ºi îi spãl picioarele cu el.
Care e diferenþa între viermii din sunt ºi viaþa indienilor
Dacã nu eram în lanþuri îþi arãtãm eu...
în timp se viermi ca tine se nasc mii de femei dau naºtere la lei-paralei.
La tine Azad Singh nu a mai rãmas decât pielea de leu.
Dinþii tãi de carnivor s-au tocit demult.
Pentru mine, rãgetele tale nu sunt mai înfricoºãtoare decât torsul pisicii.
Cere stãpânului tãu sã mã libereze puþin ºi vei vedea...
ce preþ se va plãti pentru oasele tale.
Dacã permiþi, pot scoate piele sclavului ãsta sã-þi fac cipici.
Ce zici Azad Singh. Accepþi provocarea
Dacã mi se dã ºansã, o accept cu plãcere.
Bine, Azad Singh. O sã ai ºansa mâine.
Nu scoate sânge din corpul ãsta.
O sã-l piardã mâine oricum în luptã. Luaþi-l.
L-ai instigat pe Azad Singh dar cum îl facem pe fiu sã se lupte cu tatãl ?
Mâine va fi o luptã între tine ºi Azad Singh.
Va decide moartea unuia ºi libertatea altuia.
Ce poate face un fiu mai fericit decât sã dãruiascã tatãlui lui libertatea ?
Adicã îþi vei da viaþa fãrã sã opui rezistenþã.
Nu doar o viaþã. Sunt gata sã-mi sacrific 7 vieþi pentru pãrinþi.
Nu vom lãsa sã fi sacrificat atât de curând.
Te voi tortura pânã vei fi de acord sã lupþi.
Om rãu, fata ta va fi înnegritã !
Nu va fi de acord aºa de uºor.
Îi voi administra ºocuri electrice.
Chiar ºi dupã atâta tortura Raju nu e gata sã lupte...
ºi dacã-l vom duce obligat, se va preda tatãlui lui...
ºi nu-l va ataca pe Azad Singh. - Îl va ataca.
Dar mâine în loc de adevãratul Azad Singh vom pune un altul.
Ca sã nu se îndoiascã nimeni cã e vorba de naþionalism.
Acum nimeni nu-l poate salva pe Raju. Vezi deºteptãciune ginerului meu ?
Fata ta va încerca sã-l salveze.
Sã te vãd în viaþa mi-a redat mie viaþa.
Mâine dacã nu lupþi cu Azad Singh vã fi nu curaj, ci sinucidere.
Atunci ce vrei ? Sã-mi mânjesc mâinile cu sângele tatãlui meu ?
Plãnuiesc sã punã pe altul sã se dea drept tatãl tãu.
Din cauza la o astfel de înºelãtorie sunt eu aici acum.
Fii pe pace Ruby. Omul ce va lupta cu mine mâine nu va rãmâne în viaþã.
Mã duc acum. Dacã nu mã gãsesc în camera vin dupã mine aici.
Unde e tata ? - E treaba mea sã-l gãsesc.
Dând aceastã informaþie lui Raju ne-ai ajutat foarte mult.
Pentru cã mâine adevãratul Azad Singh vã lupta în arenã !
Acum nici mãcar Lady Elena nu-l mai poate salva pe Azad Singh.
Vreau s-o vãd pe Lady Elena. - Cine eºti tu ?
Sunt soþia regelui Azad Singh.
Soþia regelui Azad Singh vrea sã te vadã.
Namastte, Lady Elena. Am venit sã fac apel la dvs.
Probabil nu ºtiþi.
Soþul meu Azad Singh e tratat mai rãu cã un sclav în puºcãrie.
Fiul meu Raju, care s-a dus sã-ºi elibereze tatãl, nu s-a întors.
Numai tu poþi face ceva acum. Mereu ne-ai ajutat.
Tocmai de asta nu-i nimeni azi s-o ajute.
Vrei sã-þi întâlneºti fiul ºi soþul ?
Sã mergem. Te vom duce la ei.
Dar vei gãsi numai unul dintre ei în viaþã.
Pentru cã au fost de acord sã se omoare între ei.
Viaþã lungã lui Raja Azad Singh... !
Înceteazã. Nu mai bate sclavii ãia.
Lasã-i sã vadã sfârºitul regelui lor.
Unde e cicatricea de pe fruntea patriei mele ?
Nu cicatrice, ci decoraþie.
De câte ori a fost ridicatã sabia mea - a fost sã protejez þara
Dar azi o voi ridica sã omor un trãdãtor ca tine.
Atâta timp cât am binecuvântarea pãrinþilor mei...
ce sã spun sãbiilor de oþel - nici fulgerul nu mã poate atinge.
Un om de fier nu ataca niciodatã un om neînarmat - ridicã-þi sabia.
Poþi simþi durerea ce o simte un om cãruia i se scurge sângele din vene ?
Un om de fier niciodatã nu simte durere.
Mard (omul de fier)! Cine a scris Mard pe pieptul tãu ?
Cine altul decât un alt Mard ?
Ia-o. Acest fiu de om de fier nu va lovi un om neînarmat.
Ai simþit durerea ?
ªi eu am simþit durere ieri când extrãgeai sângele concetãþenilor mei.
Nu am fost eu ci altul cu masca mea.
Purtând masca tatãlui meu i-ai împrumutat fata.
Acum îi vorbeºti ºi limba !
Sânge !
Dacã aveam o mascã pe fata s-ar fi spart, fiule.
Nu ar sângera.
Asta înseamnã cã eºti tatãl meu !
Da fiule. Dar continua sã lupþi, inamicii vor ºti altfel cã ºtim.
Dar acum cum te pot lovi tata ?
Va trebui sã loveºti.
Fiecare picãturã din sângele meu va curge pe acest pãmânt.
Trãieºte mult, fiule.
Binecuvânteazã-mã tata. - Sã trãieºti mult, fiule.
Unde sunt ? Unde s-au dus ?
Haide Badal.
Durga ! Eºti bine ?
Salveazã-mã Raju, fiule. Salveazã-mã... !
Pãmântul pe care l-ai trãdat se rãzbuna azi.
Nou ! Lasã-mã în pace, pungaºule.
Ridicã-te Badal. Trebuie sã mai eliminãm un inamic de pe pãmânt.
Ce am fãcut ? El nu e tongawala. El e Danny al nostru.
Danny, dle, iartã-mã. Am fãcut o greºealã dle.
Vã rog, ajutaþi-mã. Altfel voi muri.
Asta e pentru mama pe care ai ars-o de vie.
Asta pentru oamenii pe care i-ai omorât fãrã motiv.
Asta pentru tata - pe care l-ai pus sã macine.
Asta pentru cã mi-ai tãiat pãrinþii.
Nu te voi lãsa în viaþã.
Câine de scroafã.
Haide, Ruby. Salveazã-mã, Raju.
Ce ai pãþit ?
Ce faci ?
Am înþeles... !
Îþi voi recomanda cazul, dlui Curzon.
Dle ! Uitã-te în ochii lui !
Se plânge cã l-am însurat, cã l-am lãsat singur.
Înainte sã pleci, însoarã-l.
Dacã fata fuge cu el, vei atârna... !
Deci, dle Curzon. Ce þi-am spus ? Fata ta a fugit
Te-a lãsat în aer ! ªi pe mine.
Haide fiule. Hai pe umerii mei.